Informacje dla rodziców

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

 • Rozpoczęcie roku szkolnego:  1 września 2020 r.

 • Zimowa przerwa świąteczna:  23 - 31 grudnia 2020 r.

 • Ferie zimowe: 1 - 14 lutego 2021 r. 

 • Rekolekcje wielkopostne: 29 - 31 marca 2021 r.

 • Wiosenna przerwa świąteczna: 1 - 6 kwietnia 2021 r.

 • Egzamin ósmoklasisty: 25, 26, 27 maj 2021 r.

 • Zakończenie roku szkolnego: 25 czerwca 2021 r.

 Dni wolne/świąteczne: 11 listopada 2020 r., 1 i 6 stycznia 2021 r., 3 maja 2021 r., 3 czerwca 2021 r.

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 4 czerwca 2021 r. - po uzgodnieniu z RR i RP.

Podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów wymagających takiej opieki, informując
o tym rodziców.

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

DNI OTWARTE

 • 12 X 2020 r.
 • 14 XII 2020 r. 
 • 11 I 2021 r.
 • 22 III 2021 r.


ZEBRANIA OGÓLNE RODZICÓW

 • 7 - 9 IX 2020 r.
 • 2 - 4 XI 2020 r.
 • 15 - 17 II 202 r1.
 • 24 - 2 6V 2021 r.

 

PODRĘCZNIKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uwaga! Należy zakupić tylko podręczniki i ćwiczenia do religii (jeżeli są w wykazie), pozostałe podręczniki uczniowie otrzymają w szkole. 

Zasady odpłatności za obiady w roku szkolnym 2019/2020

Cena obiadu dla ucznia w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 4 zł.

Zasady odpłatności za obiady:

 1. Zgłoszenie i wpłaty za obiady przyjmowane są do godziny 9.00.
 2. Obiad wydawany jest w godzinach od  11.30 do 13. 50. O zmianach godzin wydawania obiadów uczniowie informowani są na bieżąco.
 3. Przerwy obiadowe: 11.30 - 11.45, 12.30 - 12.50, 13.35 - 13.50

 

 1. Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy uiszczać do 15-go każdego miesiąca.
 2. Do 25-go każdego miesiąca uczeń może wykupić obiad jednorazowy.
 3. W miesiącach grudzień 2019 r. i czerwiec 2020 r. ze względu na rozliczenia finansowe, zgłoszenia oraz wpłaty za obiady przyjmowane są do 15-go dnia ww. miesięcy.
 4. Osoby,które nie wniosą opłat w terminie, do czasu uregulowania płatności nie będą mogły korzystać ze stołówki.
 5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole (choroba, wycieczka, itp.) można dokonać odpisu. Należy wówczas zgłosić ten fakt dzień wcześniej lub do godziny 9 danego dnia nieobecności: telefonicznie lub osobiście (odpis może zgłosić również kolega lub koleżanka).
 6. Koszt niewykorzystanych, zgłoszonych nieobecności na obiedzie, odliczony będzie przy płatności za kolejny miesiąc. Nieobecności,które nie są zgłoszone, nie będą odliczone.

 

Szanowny Rodzicu ósmoklasisty,
Drogi ósmoklasisto!
 
Zachęcamy do zapoznania się z załączoną niżej prezentacją dotyczącą rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Prezentacja - rekrutacja w roku szkolnym 2020/2021

 

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE!

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą, a rodzicami utworzono anonimową skrzynkę na sygnały dla rodziców (parter przy gabinecie wicedyrektora).

 Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia 

Bezpieczna Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów

 

Osoby i instytucje do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej:

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 762 91 37
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jaworzno, ul. Jagiellońska 9, tel. 32 618 19 77
 • Komenda Miejska Policji Jaworzno ul. Narutowicza 1, tel. 32 618 32 00
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Jaworzno, ul. Północna 9 c, tel. 32 618 18 40
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jaworzno, ul. Plac Górników 5, tel. 32 618 17 79
 • Sąd Rejonowy (Wydział Rodzinny i Nieletnich) Jaworzno, ul. Grunwaldzka 28, tel. 32 785 62 00
 • Prokuratura Rejonowa Jaworzno, ul. Inwalidów Wojennych 14, tel. 32 615 57 01
 • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży tel. 116 111
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzienie "Niebieska Linia" tel. 801 120 002
 • Telefon Zaufia - Narkomania tel. 801 199 990
 • Uzależnenie behawioralne tel. 801 889 880
 • Telefon Zaufania do Rzecznika Praw Dziecka tel. 800 12 12 12