Oświadczenie o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wstęp deklaracji

Serwis Szkoły Podstawowej nr 6 w Jaworznie  pod adresem: www.sp6.jaworzno.edu.pl  został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dokładamy wszelkich starań żeby nasza strona internetowa www.sp6.jaworzno.edu.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-10-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały nie posiadają napisów dla osób niesłyszących; 
 • staramy się, aby zamieszczone na stronie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania;
 • w miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym;
 • elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne podkreślenie bądź obramowanie
 • linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie;
 • linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie;
 • informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020 -07-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Stefana Żeromskiego w Jaworznie.

Skróty klawiaturowe

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • drogą elektroniczną
 • telefonicznie
 • korespondencyjnie

Szkoła Podstawowa nr 6 w Jaworznie
telefon: 32 762 92 75
 sekretariat@sp6.jaworzno.edu.pl
43-600 Jaworzno ul. Lipowa 24

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
 • i słabowidzące.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • Budynek szkoły jest 3 piętrowy.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
  powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.